Nábor + 1. třída

Charakteristika kategorie

Základním cílem je vytvořit pevnou vazbu mezi dítětem a rodičem na jedné straně a klubem na straně druhé. Tato vazba by měla vzniknout na základě komplexního programu pro děti i rodiče. Tento program by měl zahrnovat pro děti trénink jak na ledě, tak i mimo led a zároveň 4x-5x za sezonu sportovní či jinou akci o víkendu společně s rodiči. Pro rodiče by tento program zajišťoval sportovní a sportovně osvětové akce. V sezoně by tento program fungoval hlavně o víkendech. Mimo sezonu by se tréninkové aktivity odehrávaly naopak v týdnu a jednou za měsíc opět společně s rodiči např. výlet, ZOO, voda aj. o víkendu. Veškerá činnost je samozřejmě za účasti trenéru HC Kobra Praha.

Tréninková náplň na ledě

 • primárním úkolem je zbavit děti obav z ledu (pohyb dětí po ledě v botách, na kolenou, naučit se vstávat atd.)
 • základní postoj na bruslích (z počátku za pomoci hrazdiček)
 • základní pohyby na bruslích za pomoci hrazdiček (podřepy, stoj na jedné noze, výskoky a jiné)
 • základy bruslení, bruslařská abeceda (všeobecně známá metodická řada)
 • zařazení her, jež budou děti motivovat (respektovat bruslařské dovednosti každého dítěte)
 • u pokročilých jedinců možnost zařadit základy IČJ (vedení kotouče atd.)
 • u pokročilých jedinců možnost zařazení her či závodů s kotoučem
 • skupinky tvořit dle úrovně zvládnutých dovedností, ale nezapomínat i na společná cvičení či hry

Zásady a cíle

Zcela jednoznačně nejdůležitější zásadou je neuspěchávat a nepřeskakovat základní bruslařské a individuální dovednosti. Musíme být trpěliví a nechat děti naučené dovednosti zažít a ukotvit. Dodržovat zásady motorického učení (síla podnětu, počet opakování a doba). Respektovat rozdíly mezi dětmi a postupovat individuálně. Různá náročnost a náplň v jednotlivých skupinách. Při učení jednotlivých pohybů a dovedností ctít zásadu „raději méněkrát a správně, nežli vícekrát a špatně“ (pozor na zafixování chyby). V okamžiku, kdy dítě zvládá, přijde na řadu počet a doba opakování.Cílem této kategorie je zaujmout, udržet a naučit co nejvíce dětí základům bruslení a eventuelně IČJ tak, aby bez problémů postoupily do vyšší kategorie.


2. – 4. třída

Charakteristika kategorie

V této kategorii je neustále prostor na vytváření a upevňování sounáležitosti mezi dětmi, rodiči a klubem. V tér kategorii by měl stále fungovat program pro děti i rodiče. Jediný rozdíl tohoto programu spočívá v tom, že se děti již zúčastňují turnajů v minihokeji, tudíž je potřeba víkendové akce koordinovat. Mimo sezonu je tento program totožný s kategorií Nábor + 1. třída. U této kategorie by měl trenér již dát dětem najevo svůj zájem o jejich školní výsledky. Všech akcí se zúčastňují trenéři HC Kobra Praha. Trenéři této kategorie nemohou být zároveň trenéry kategorie předchozí. Mimo led bychom měli rozvíjet především rychlost a obratnost formou her.

Tréninková náplň na ledě (utkání)

 • upevňování a prohlubování bruslařských základů
 • rozvoj bruslařské obratnosti
 • pracovat na nákleku a skluzu
 • veškeré dovednosti popředu i pozadu
 • práce s kotoučem – zabírá více času v tréninkové jednotce než u předchozí kategorie (vedení kotouče, přihrávka, střelba)
 • součástí tréninku jsou hry v jakékoli podobě
 • trénink nadále probíhá ve skupinkách či stanovištích
 • úroveň cvičení by měla být taková, aby ji děti zvládaly, ale zároveň je posouvala. Nadnáročná cvičení demotivují.
 • Utkání = učitel. Hrají všechny děti. Pravidelný rytmus nasazování do utkání, bez výjimky.

Zásady a cíle

Neuspěchávat a nepřeskakovat jednotlivé bruslařské a individuální dovednosti stále platí. V této kategorii jednoznačně upřednostňujeme individuální (přirozený) projev před kolektivním kombinačním (násilným – svázaným) projevem. Necháváme děti ve hře řešit situace na základě instinktů a emocí, zasahujeme pouze formou rady a nikoli příkazů. Snažíme se v dětech budovat přirozenou touhu po vítězství – úspěchu. Děti by měly samy dychtit po tomto pocitu úspěšnosti a NE slyšet „musíme vyhrát“. Úspěch by měl patřit pouze jim. Do utkání jsou nasazovány všechny děti bez rozdílu, pokud se zúčastňují tréninků a projevují snahu!!!Cílem této kategorie je zvládnutí bruslařských dovedností a IČJ tak, aby děti přešly do vyšší kategorie připraveni zvládnout základy kombinace a přechod do hry na velkém hřišti.


5. – 6. třída

Základní charakteristika

Na počátku této věkové kategorie je důležitá především trpělivost ode všech zúčastněných, ať už trenérů nebo rodičů. Mladí hráči si musí zvyknout na rozměry velkého hřiště. Týká se to pohybu, orientace, odhadu, uvědomění si sama sebe v herním prostoru, a to zvládá každý hráč jinak. Některé děti se adaptují velmi rychle či okamžitě, některým to trvá déle, ale to neznamená, že by z dlouhodobého hlediska tyto děti měly být v dospělosti horšími hráči. I z důvodu vztahů mezi rodiči, dětmi a trenéry, se vyvarujme zbrklých a necitlivých výroků. Úroveň jednotlivých týmů nemusí být dána schopnostmi či dovednostmi hráčů, ale počtem odehraných utkání na velkém hřišti. Trenérovy nároky by měly korespondovat se zvládnutými dovednostmi z tréninku. Zásadou by měl být pohyb a nebojácnost na puku.„Lepší špatný pohyb, nežli žádný pohyb.“„Chci být nebezpečný pro soupeřovu branku.“Mimo led bychom měli v této věkové kategorii dbát na všesportovní rozvoj a učit základní techniky a pohyby různých sportů. Nadále rozvíjíme obratnost a rychlost formou her i speciálních cvičení.Zásada: „Hrát a zase hrát!“

Tréninková náplň na ledě (utkání)

 • bruslařské dovednosti bychom měli po technické stránce dovést postupně k dokonalosti
 • zdokonalování práce s kotoučem
 • pracovat na bezproblémovém propojení pohybu a ovládání kotouče, tak aby se tyto činnosti staly samozřejmou součástí hry samotné
 • zařazování cvičení a základy spolupráce (kombinace)
 • cvičení na řešení situace 1:1
 • cvičení na řešení situace 2:1
 • cvičení na řešení základů herních situací
 • výraznou částí tréninkové jednotky jsou hry v různé podobě
 • hráči by měli být do utkání nasazováni na základě své účasti na trénincích a jejich snahy při nich
 • úroveň utkání by se měla střídat tak, aby hráči poznali vítězství i těžké zápasy

Zásady a cíle

V této kategorii nadále lpíme na zdokonalování bruslařských dovedností a IČJ. Tyto dovednosti bychom měli dostat na takovou úroveň, aby hráče nelimitovaly při řešení herních kombinací. Převážná část tréninkových jednotek by i nadále měla probíhat na tréninkových stanovištích či ve skupinách, ale hráči by měli mít možnost i v tréninku přivykat velkému kluzišti. V této kategorii bychom měli hráčům „prozradit“, že se spousta situací ve hře dá řešit nejen individuálně, ale i spoluprací. V rozhodování by měli mít i nadále volnost a trenér by měl usměrňovat a nahazovat nápady. Cílem této kategorie by měla být snaha poslat do starších žáků technicky co nejdokonaleji vybavené hráče, kteří jsou schopni kreativních řešení ve hře, nemělo by jim chybět sebevědomí a měli by být emočně neopotřebovaní.


7. – 8. třída

Charakteristika kategorie

V této kategorii by se rodiče měli již pasovat do role podporovatelů a dát svým dětem prostor sportovně se osamostatnit. Ze strany klubu garantujeme poctivý přístup ke každému hráči. Trenér by měl zajišťovat informovanost rodičů a dbát na pravidelnou, ať již individuální či hromadnou, komunikaci. V tomto věku si již hráči budují svou pozici v mužstvu, ať už na ledě nebo mimo něj, což kontrolujeme a korigujeme. Po sportovní stránce již vyžadujeme od hráčů snahu o správný výběr (individuálně, kombinačně) řešení herní situace. Dále se učí hře do těla a odolávat jí. V této věkové skupině jsou znatelné fyzické i mentální rozdíly, na které je potřeba reagovat individuálním přístupem v tréninkových metodách a jednání s hráči. Mimo led se kromě stávající náplně začínáme výrazněji zaměřovat na rozvoj silových schopností adekvátně k fyzické vyspělosti jedince. V utkání by hráči měli být již schopni plnit jisté „taktické zásady“, které by je však neměly herně svazovat.

Tréninková náplň na ledě (utkání)

 • bruslařské dovednosti a IČJ – měli bychom dbát již na výraznější silový projev (odraz, razance přihrávek, krytí kotouče aj.)
 • trénink by měl být vyvážený z hlediska IČJ, kombinace, herních cvičení i hry samotné
 • v této kategorii by hráči měli zvládat jak útočné, tak i obranné dovednosti a v tréninku je uplatnit v útočných i obranných kombinacích
 • trénink se odehrává jak na stanovištích, tak i celoplošně
 • v tréninku též začínáme se cvičením pro útočníky a obránce, přičemž se hráči učí všem činnostem
 • v utkání bychom měli hráče vést ke správnému výběru řešení herních situací, nezbavovat se kotouče, ale být schopný kombinovat ve správný okamžik
 • utkání by neměla hráče svazovat, ale měli by být již schopni přijmout adekvátní úkoly a zodpovědnost

Zásady a cíle

V této kategorii nadále neopomínáme zdokonalovat veškeré dovednosti na úkor jakoby „velkého hokeje“. Naopak právě úroveň těchto dovedností by měla určovat kvalitu kombinací a hry samotné. To znamená vyžadovat při spolupráci „detail“. Přihrávka či přenechání kotouče přesně na hůl, přijímající či zakončující nastavit pokud možno forhend, klička pod nebo kolem hole a ne do ní, využití žabky či přihrávky do prostoru, schopnost vyhovět pohybem či přihrávkou spoluhráčům atd. Přes tyto nároky bychom chybující hráče neměli zatracovat a zakazovat jim „hrát“. Hráči by od nás měli mít zhruba následující pokyn: „Nic se neděje, zkus to znova, ale lépe (detail) nebo jinak.“ Nechat hráče chybovat stále stejně není také dobře, měli bychom jim ukazovat cestu. Naším cílem by mělo být připravit hráče pro nejvyšší žákovskou kategorii tak, aby v ní byli schopni zaujmout trenéry dorostu svými dovednostmi a chápáním hry.


9. třída

Charakteristika kategorie

9. třída je zcela specifická žákovská kategorie. Klade výrazné nároky nejen na sportovní stránku, ale má za úkol připravit hráče na co nejhladší přechod do dorostu. Je důležitá spolupráce trenér – hráč – rodič. Společně by měli pracovat na chápání nového rozměru jejich sportování. Tzn. přístup v tréninku, teorie, regenerace, strava, životospráva a tzv. „dělat něco navíc“. Rodiče by měli trenérovi pomoci vysvětlit svým dětem, že následující kategorie je již dvouročníková a tudíž je čeká tzv. „boj o místo“. Jejich snaha (trenér – rodič) by měla motivovat a nikoli stresovat. Zároveň je důležité hráčům vysvětlit a důsledně lpět víc než kdykoli jindy na důležitosti školy. Přísně trvat na komplexu škola – sport. Bývá totiž pravidlem, že jakmile „začne flákat jedno, vzápětí fláká i druhé“.

Tréninková náplň na ledě (utkání)

 • dávat do cvičení spojování činností (návaznost: zisk kotouče – rozehrávka – najetí – střelba – backcheck)
 • na individuálních dovednostech pracujeme ve smyslu zvýšení silovosti, rychlosti, razanci atd.
 • zařazujeme již častěji rovnovážná cvičení, v nichž jsou hráči nuceni kooperovat na vyšší úrovni
 • dělení tréninku útočníci – obránci (všichni dělají vše)
 • kombinace – vyjetí z kouta, přechod modré, obránci na modré, obránce – útočník
 • základy spolupráce celých pětic v útoku i obraně
 • přechody obrana – útok – útok – obrana (transition)
 • základy přesilovka – oslabení
 • zařazujeme již kondiční cvičení
 • součástí jsou stále hry (taktický i kondiční aspekt)
 • v utkání bychom měli vyžadovat po hráčích již jisté taktické chápání
 • dané úkoly by neměli brzdit kreativitu
 • mimo led bychom se měli zaměřit na jednotlivé pohybové schopnosti a využít je v jednotlivých hrách (rychlost, obratnost, síla, vytrvalost atd.)

Zásady a cíle

V této kategorii by si měli být hráči vědomi toho, že dělají kolektivní sport, a že by všechny své schopnosti a individuální dovednosti měli dát ve prospěch mužstva. Umět volit individuální či kombinační řešení. Trenér by měl dát hráčům najevo, že jsou pro něho všichni hráči důležití. Měl by mít snahu vyzvednout osobnost, hráči by měli vědět, že trenér dokáže ocenit slabšího hráče, který dá svých 100% na úkor „hvězdy“, která dá jen 80%. Hráči musí vědět, že víc dal slabší hráč, protože dal vše, co mohl. Naším cílem by měl být způsob hry, kdy hráči nemají výpadky (hráč – divák). Hráči by měli hru chápat jako nepřetržitý řetězec činností „napadám, získávám puk, přihrávám, najíždím, střílím, dobrusluji, svádím souboj atd.“. Měli bychom být schopni připravit jednotlivce, kteří chápou principy hry a její zásady. Jsou výraznými osobnostmi pro plynulý přechod do dorostu. Hráči by měli být na tuto situaci připraveni tak, aby byli odhodláni o svou šanci zabojovat a ne se jí bát!

Aktuálně na webu


partneři klubu